Inovace technologie BČ 90

Popis

Typizovaná čistírna odpadních vod z výroby Královopolské, a.s. byla v minulých letech hojně používanou alternativou čištění odpadních vod v malých vesnicích či odlehlých objektech. Jednalo se přitom o účinnou čistírnu, která nevyžadovala obsluhu ani výrazné servisní zásahy. V průběhu let však bylo čištění odpadních vod řešeno postupným vytvářením kanalizační sítě a budováním větších čistíren, které díky svojí kapacitě zaručovaly vyšší účinnost čištění odpadních vod. Z tohoto důvodu se tyto objekty staly nežádoucími, bez obsluhy a údržby navíc zpravidla pozbyly své funkční i konstrukční vlastnosti a staly se z nich pouze nevyužité nádrže.

Technologické parametry

ČOV typu BČ je určena pro úplné biologické čištění odpadních vod splaškových, příp. průmyslových, pokud ovšem neobsahují toxické látky v takových koncentracích, které by narušily biologický režim čištění. ČOV je vhodná pro malá sídliště, nemocnice, hotely, rekreační zařízení apod.

ČOV je sestavena z následujících konstrukčních prvků:

- Nádrž, jakožto základní stavební část, vyrobená z ocelových plechů. Přepážkami je nádrž rozdělena na aktivační, dosazovací a kalový prostor. Přepážky jsou umístěny buď na pevno, jak je tomu v případě přepážky dělící a přepážky kalového prostoru, nebo pomocí šroubů na vodící plechy.

- Přepadový žlab se stavitelnou přepadovou hranou. Přední strana žlabu tvoří nornou stěnu, která brání úniku plovoucích nečistot do odtoku.

- Kalový prostor, opatřený kalovým čerpadlem, slouží k uskladnění kalu. Další částí je sběrač se zpětnou klapkou, kterým je odsáván přebytečný kal z aktivačního do kalového prostoru.

- K provzdušnění odpadních vod slouží hřebenový buben, tzv. Kessener. Jako mechanický stupeň čištění jsou u hřebenového bubnu umístěny mělnící česle. Jejich význam tkví v rozmělnění nečistot.

- Čistíren typu BČ je vytvořena celá řada, označovaná číslem, které odpovídá průtoku čistírnou v m3/den.

- Nádrž je obdélníkového tvaru, o rozměrech max. 7,9 x 5,0 m, výška nádrže je 3,7 m.

- Počet EO je stanoven do cca 700 při BSK5 do 500 mg/l.

Vývoj – změna technologie

Důvod

Vzhledem ke skutečnosti, že čistíren typu BČ bylo v době rozkvětu dodáno na stovky, nejen do malých obcí, průmyslových podniků, ale i do rekreačních středisek či vojenských újezdů, je naší snahou obnovit funkčnost zařízení a dokonce zvýšit jejich účinnost. Přestože čistírny nevyžadovaly zvláštní údržbu, nutno podotknout, že jejich největší slabinou byl provzdušňovací systém – tzv. Kessener. Protože byl značně poruchový, stal se jedním z hlavních důvodů úpadku těchto čistíren.

Změnou technologie provzdušňování je tak možné obnovit veškeré výhody čistírny. K našemu záměru úspěšně slouží aerační zařízení AIRE-O2, podrobnosti naleznete v kapitole provzdušňovací zařízení. Tato zařízení nahrazují původní systém, přičemž kromě vyšší účinnosti a minimální potřeby údržby dokonce dávají možnost střídání nitrifikační a denitrifikační fáze. Z těchto opomíjených čistíren se tak opět mohou stát účinné prvky, které mají ve výsledku pozitivní efekty v oblasti ochrany životního prostředí stejně jako v oblasti ekonomické a provozní.

Realizace

Jako zkušební ČOV byla vybrána BČ 90 v Rohatci – kolonii. Jako drtivá většina nádrží byla i tato ve špatném stavu. Nejdříve bylo třeba opravit celou konstrukci – nádrž, veškeré přepážky i potrubí. Po rekonstrukci byla upravena plošina na hřebenový buben, který již v nové koncepci nebyl uvažován. Jeho nástupci se staly dva 3 HP (2,2 kW) Tritony. Tato zařízení díky ventilátorům disponují významnou funkcí, a to míchání s, nebo bez vnosu vzduchu. I na tak malé čistírně tím lze zvýšit účinnost odbourání dusíkatých látek. Zařízení navíc zaručují dokonalé promíchání aktivačního prostoru.

Další informace naleznete v článku ČOV Rohatec a ČOV Heraltice.

Výstupy

Kromě celkové opravy konstrukčních prvků nádrže je stěžejní inovací změna technologie provzdušňování. Tato zajišťuje dokonalé promíchání aktivačního prostoru, což znamená udržení kalu ve vznosu bez vzniku hluchých míst. Druhou funkcí zařízení je aerace a díky dmychadlům s možností střídání nitrifikace a denitrifikace. Zařazení denitrifikace do procesu čištění odpadní vody je významným krokem ke zvýšenému odstranění dusíkatých látek.

Nová technologie dává možnost obnovit kdysi rozšířené čistírny typu BČ, přičemž umocňuje její účinnost intenzívním provzdušněním. Máme tak jedinečnou příležitost využít výborně promyšlený způsob čištění odpadních vod s ekonomicky a provozně nenáročným aeračním zařízením.

„Ovládli jsme vodu“
Dodávky a montáže technologií vodního hospodářství, energetiky a potravinářského průmyslu.

ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

tel.: +420 518 359 618, +420 518 360 154, +420 518 360 155

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774.
IČ: 257 29 331, DIČ : CZ25729331

eu znak